คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันอุดมศึกษา 
ในกำกับของรัฐ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสังเขป ดังนี้ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ดำเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ ๔ ประการ คือ การผลิต 
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวะและเทคนิคศึกษา ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล และความต้องการกำลังคน 
เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว เจริญก้าวหน้าโดยลำดับ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการชั้นสูง 
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ผลงาน 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

332
ภารกิจด้านการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยตระหนักถึง 
ความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับความต้องการ ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๑๘๓ หลักสูตร และร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยอาคเค่นจัดการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการวิจัยเชิงลึกตามรูปแบบ 
การจัดการศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และร่วมกับสถานศึกษาภายใน 
ระดับต่าง ๆ พัฒนาระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ภารกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ 
บุคลากรในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ที่มีบทบาทต่อการชี้นำการพัฒนาประเทศและสามารถถ่ายทอดไปสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ 
ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานทั้ง 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
ทั้งนี้เพื่อการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะรับการประเมินจากหน่วยงาน 
ภายนอก 

ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็น 
เร่งด่วนที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
ตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานความร่วมมือให้บริการวิชาการกับ 
ส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนโดยเสด็จพระราชกุศล 
แก่โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส กับทั้งยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร
333

การออกแบบ การให้คำปรึกษา การทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางด้าน 
อุตสาหกรรมอีกหลากหลายโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ภารกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับความ 
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการ 
อันทันสมัย กระบวนทัศน์ใหม่ในการวิจัยและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และคุณภาพทางวิชาการ 
งานวิจัยระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศตลอดมา

ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม 
ให้แข่งขันได้ทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือ 
จากการขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายขอบเขตการให้การศึกษาไปยังจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 
พื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะและ 
ประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร การดำเนินงานที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การจัดทำ 
แผนกลยุทธ์และระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาโดยสังเขป 
นับว่าเจริญก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบุคลากร ๒,๔๐๐ คน มีนักศึกษาจำนวน ๒๗,๐๐๐ คน 
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย และจากกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทอง 
หลวง สถาบันสมทบ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน ๔,๕๕๐ คน และระดับปริญญาโท - เอก จำนวน 
๘๕๐ คน รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ คน 

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 

334
กระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะ 
จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

335