คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล 
เบิกพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๖ รูป 
ตามลำดับ 

ในลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูล 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์และพลังงาน 
Prof. Dr. Gyeung Ho Choi 

๒. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
นายชนะ ภูมี 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

336
๓. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
นายเฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะ 
จะได้กราบบังคมทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

337