คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
นครพนม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วม 
ในพิธีโดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย เบิก 
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เบิกผู้ได้รับรางวัล 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

509

เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ต่อจากนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
และผู้เข้าร่วมในพิธีสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


510