คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลให้พระสงฆ์
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒ รูป ผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

10

และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

11