คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ณ ศุภมงคลฤกษ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ เพื่อ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้า 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้ง 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบัณฑิตทั้งปวง 
ต่างล้วนซาบซึ้งโสมนัส ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอพระ 
พุทธานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและพระพุทธชินราช กับทั้งพระมหาเดชานุภาพแห่ง 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เอื้ออวยพระพรชัยมงคล ให้ทรงพร้อมด้วยพระพลานามัย 
อันดี เปี่ยมด้วยพระเกษมเปรมพระราชหฤทัย พระเกียรติคุณขจรไกลทั่วหล้า 
สถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพสกนิกรไทย โดยยั่งยืนนานเทอญ 

(๑) 
ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

15
ลำดับนี้ ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา 
เงารังษี อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตให้คณบดี รองคณบดี เบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 
จำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๗๓ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยลำดับ ต่อจากนั้น 
ขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์มหามงคล และยังความปีติโสมนัส 
แก่เหล่าบัณฑิต วงศ์ตระกูล และผู้เข้าเฝ้าฯ ณ มหาสมาคมแห่งนี้ โดยทั่วกัน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

16