คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กำพล ปัญญาโกเมศ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายกำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง 
พระบาท สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ราย คือ 
๑) นายวรภัทร โตธนะเกษม 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) 
๒) นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
แบบบูรณาการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ ราย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
มีเกียรติประวัติดีเด่น เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และได้สร้าง 
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในด้านคุณธรรม ความรู้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


289

และความเสียสละเพื่อส่วนรวม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมีมติให้ได้รับ 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 

๑) นายวรภัทร โตธนะเกษม 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) 


๒) นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
แบบบูรณาการ) 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


290