คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเบิกคณบดี คณาจารย์
คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอ 
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

188