คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ 


พระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าและ 
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ด้วยความจงรักภักดี และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ให้ใต้ฝ่าละออง 
พระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงประทับเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า สืบไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


427

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ 
หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


428