คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา 
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัย 
ทักษิณ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย บัณฑิต นิสิต และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ อีกวาระหนึ่ง ในวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เป็นมงคลสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา 


ณ ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ อาจารย์และบุคลากรตัวอย่างเข้ารับเกียรติบัตร เบิก 
คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


434

พระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท สำหรับเป็นเครื่องกำกับ 
สติปัญญา และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


435