คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติ 
ที่ได้มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่า 
ละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันนี้ 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวน ๔ รูป พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ รูป เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร เบิกศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


441

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี พระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๒๐ ราย โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า จำนวน ๓,๒๒๔ ราย และช่วงบ่าย 
จำนวน ๓,๑๙๖ ราย และพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๖ ราย 
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑๑ ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
จำนวน ๔ ราย และผู้ได้รับทุนภูมิพล จำนวน ๑ ราย ตามรายนามที่รักษาการแทน 
รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีและผู้อำนวยการ คณะ สถาบัน 
และวิทยาลัย จะได้กราบบังคมทูลรายนามตามลำดับ เสร็จแล้ว ขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


442