คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์บัณฑิต 
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


447