คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิต และนักศึกษา 
ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน 


ณ วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานเบิก ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบังคมทูลเบิก 
พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งเบิกคณบดี ผู้แทนคณบดีคณะ 
ต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


549

ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒน 
มงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


550