คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันอุดมศึกษา 
ในกำกับของรัฐ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสังเขป ดังนี้ 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ดำเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ ๔ ประการ คือ การผลิต 
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวะและเทคนิคศึกษา ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ที่เป็น “ฐานกำลังหลัก” เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีความรู้คู่คุณธรรม 
เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ 
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 


ภารกิจด้านการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยตระหนักถึง 
ความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


551

ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับความต้องการ ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๑๗๗ หลักสูตร และ 
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับ 
เครือข่ายขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัย 
อาคเค่น จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้น 
การวิจัยเชิงลึกตามรูปแบบการจัดการศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและร่วมกับ 
สถานศึกษาภายในประเทศในระดับต่าง ๆ พัฒนาระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และ 
การอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคนทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 


ภารกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ 
บุคลากรในการทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิด 
ความก้าวหน้าทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
ให้ใช้งานได้จริง สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และนำไปสู่การสร้าง 
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนา 
ชุมชนและสังคมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดี 


ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานทั้ง 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบกลไกการประกัน 
คุณภาพการศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน 
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะรับ 
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 


ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็น 
เร่งด่วนที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
ตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานความร่วมมือให้บริการวิชาการกับ 
ส่วนราชการต่างๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

552

นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนโดยเสด็จพระราช 
กุศลแก่โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส กับทั้งยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร 
การออกแบบ การให้คำปรึกษา การทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางด้าน 
อุตสาหกรรมอีกหลากหลายโครงการอย่างสมํ่าเสมอ


ภารกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน 
วิทยาการอันทันสมัย กระบวนทัศน์ใหม่ในการวิจัยและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และคุณภาพ 
ทางวิชาการ งานวิจัยระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนา 
การเรียนการสอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศตลอดมา 
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม 
ให้แข่งขันได้ทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือ 
จากการขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขยายขอบเขตการให้การศึกษาไปยังจังหวัดระยอง 
ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะและ 
ประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร การดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การจัดทำ
แผนกลยุทธ์และระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 


ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาโดยสังเขป 
นับว่าเจริญก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบุคลากร ๒,๔๐๐ คน มีนักศึกษาจำนวน ๒๗,๐๐๐ คน 
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย และจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน ๔,๗๒๘ คน และระดับปริญญาโท-เอก 
จำนวน ๖๘๓ คน รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕,๔๑๑ คน 


553

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณบดี
แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


554