คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
รุ่นที่ ๒๐ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒๑ และบัณฑิตรุ่นที่ ๒๓ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๕ และบัณฑิตรุ่นที่ ๑๙ จากสถาบันการบิน 
พลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับทั้งเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


575

และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ 
เข้ารับพระราชทานเข็มกิตติการทองคำาต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


576