คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในที่นี้ รู้สึก 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิไดที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคลแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา 
นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ในวันนี้ 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท 
พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้แทน จะได้ 
กราบบังคมทูล ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น 
สวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


627