คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติ 
ที่ได้มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวน ๒ รูป พระสงฆ์และสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ รูป 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เบิกศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

216