คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๒. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชิเกยูกิ คาโน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
๔. ศาสตราจารย์ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

218
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณโทโยกิ โคชาอิ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืช) 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร 
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๗. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


219