คำกราบบังคมทูล ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 
เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ทั่วประเทศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลละออง 
ธุลีพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันนี้ 


การที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ ก็โดยที่กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกร ในช่วงวาระแห่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็น 
การทำขวัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุธัญญาหาร เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลัก 
ของคนไทย เกษตรกรและการทำเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ในปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มผ่านโครงการระบบส่งเสริม 
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน นอกจากนี้ยัง 
ส่งเสริมให้นำวิธีการสหกรณ์มาบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกร มุ่งเน้นให้เกษตรกร 
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบสหกรณ์ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้กับเกษตรกร ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง 
บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร แก่ผู้แทนสหกรณ์ภาค 
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒๓๕ คน วันที่ ๖ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


275

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ 
สหกรณ์ในประเทศไทย การสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักสหกรณ์ที่ดี การนำแนวทาง 
การนำศาสตร์พระราชาไปใช้พัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกของสหกรณ์ นอกจากนี้ยัง 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยที่มีความแน่นแฟ้น 
ยาวนานที่เกิดขึ้นในทุกยุคสมัย 


ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของเกษตรกร พสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ
จึงทรงเป็นดั่งธารทิพย์ที่ชโลมดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ 


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แทนของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม 
เกษตรกร ขอถวายสัจจะวาจาว่า จะนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน 
และจะประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา 
เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระราชปณิธาน และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกร 
ชาวไทย ด้วยเดชะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอได้โปรด 
ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรง 
พระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นหลักชัยแห่งความหวัง และ 
ความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


276