คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทาน 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตร 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนี้ 

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


11 

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ศาสตราจารย์มะซะโอะ ฟุรุยะมะ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปีเตอร์ เอ ริชาร์ท 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายประพันธ์ สุจริตพานิช 

เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์สายสมร ลำยอง 
ศาสตราจารย์อารยา ราษฎร์จำเริญสุข 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


12