คำกราบบังคมทูล ของ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย
ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จ ฯ มาทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อีกวาระหนึ่ง

การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

๑. งานผลิตภัณฑ์ข้าวตัวอย่าง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับ บริษัท มาบุญครองฟู๊ด จำกัด
จัดทำโครงการผลิตนํ้ามันรำข้าวหอมมะลิ โดยนำ รำละเอียดที่ได้จากการสีข้าว มาผ่านกระบวนการหีบเย็นทำให้ได้นํ้ามันรำข้าวที่อุดม
ไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวโดยครบวงจร

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

138

สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต งานผลิตภัณฑ์ข้าวตัวอย่างได้ติดตั้ง
เครื่องยิงสีข้าวสารจากบริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อช่วยในการคัดแยก
สิ่งเจือปนออกจากข้าวสารในกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ทำให้ได้ข้าวสารหอมมะลิ
ที่สะอาดมีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
สำหรับข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่าโครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีส่วนช่วยประหยัดพลังงานในขั้นตอนการสีข้าว

๒. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้สร้างศูนย์ควบคุมและประกัน
คุณภาพขึ้นใหม่ โดยปรับโครงสร้างจากอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรองรับ
การผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

จากผลการดำเนินงานในรอบปีนี้ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับ รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Premium Products of Thailand)
ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป ทางการเกษตร โดย นมปรุงแต่งชนิดเม็ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้

๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี ๒๕๕๙ แก่โรงผลิตภัณฑ์นํ้าผึ้ง

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม
และการผลิตนํ้านมดิบของประเทศ และสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อีกทั้ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน ThaiGAP สำหรับสินค้า ผักและผลไม้แก่โครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ เช่นเดียวกัน

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ทูลเกล้า ฯ ถวาย
วีดิทัศน์รายงานการดำเนินงานและงบการเงินของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี ๒๕๕๘
อีกทั้งขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์

139

การเกษตรสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทูลเกล้า ฯ
ถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง “ครูบัญชีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” และทูลเกล้า ฯ
ถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอย ตามพระราชอัธยาศัย
กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สนับสนุนกิจการโครงการ ส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและขอพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าทูลละอองพระบาททั้งปวง

ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูล เชิญเสด็จ ฯ
ทรงพระสุหร่ายห้องผลิตภัณฑ์นํ้ามันรำข้าว ศูนย์ควบคุมและประกัน คุณภาพ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

140