คำกราบบังคมทูล ของ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายกฤษณพงศ์
กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

413

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์
คณะต่าง

เพื่อ
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

414