คำกราบบังคมทูล ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันมีแนวทางการบริหารจัดการ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ในทุกพันธกิจ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการวิจัย การบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากการดำเนินงานดังกล่าว
ส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลการประเมินคุณภาพของสถาบัน อยู่ในระดับมาตรฐาน
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อเป็นการบ่มเพาะวิชาการและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามอุดมการณ์
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง คณะบริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยแยกหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกมาจาก

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

10

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะสำหรับพัฒนาทักษะ
การบริหารงานคุ้มครองและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบพลังงาน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับบุคลากรภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

การดำเนินงานของสถาบันก้าวหน้าไปด้วยดี และนับแต่วันที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔๔ คน ชั้นมหาบัณฑิต จำนวน ๒,๘๒๒ คน รวมทั้งสิ้น
๒,๘๖๖ คน

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญ
ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ตามรายนามที่อธิการบดี รองอธิการบดี
และคณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอ
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ บัณฑิต คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

11