คำกราบบังคมทูล ของ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในนามสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

210

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและ
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ พัฒนา
หลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ นำนวัตกรรมการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตาม Education 4.0

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์
โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายอำนวย ทงก๊ก อายุ ๗๐ ปี ประธานกรรมการกลุ่ม
สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว นักพัฒนาและนักบริหารที่มุ่งพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผสานกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ธุรกิจโรงสีข้าว ธุรกิจ
ฟาร์มโคนม เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นางโยษิตา บุญเรือง อายุ ๔๓ ปี ผู้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพ
สหกรณ์คลองสอง ดำเนินการผลิตไวน์ นํ้าผลไม้แปรรูป เครื่องดื่มนํ้ากระชายดำ
เครื่องดื่มนํ้าลูกยอ สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการนำความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการตลาดมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคนและพัฒนาชุมชน
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร

211

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอำนวย ทงก๊ก
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายโยษิตา บุญเรือง

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน ๑,๔๓๐ คน แยกเป็น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔๑ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๗๐ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๓๑๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

212