คำกราบบังคมทูล ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๘ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยพัฒนาสถาบัน 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็น 
ต้นแบบสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยนำ
มิติต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ พลังงาน อาคาร สิ่งแวดล้อม การสัญจร 
การเรียนรู้ เศรษฐกิจ การปกครอง และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ภายในสถาบัน 
ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้นแบบ เนื่องจาก 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดกะทัดรัด มีพื้นฐานวิชาการที่เข้มแข็ง มีความพร้อมใน 
ทุกด้าน ทั้งบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และ 
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว 

การพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจาก 
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันแล้ว ยังเป็นการตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ทุกระดับของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


16

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการทำให้ประชากรไทยในอนาคต 
มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับกับบริบทการพัฒนา 
ในอนาคต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนและ 
สังคมไทยต่อไป 

การดำเนินงานของสถาบันก้าวหน้าไปด้วยดี และนับแต่วันที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษา 
ชั้นดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๘๘ คน ชั้นมหาบัณฑิต จำนวน ๒,๕๑๑ คน รวมทั้งสิ้น 
๒,๕๙๙ คน 

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ตามรายนามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีแต่ละคณะ 
จะได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


17