คำกราบบังคมทูล ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกอธิการบดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกอธิการบดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในนามของคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้ที่เฝ้าทูลละออง
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระบาทว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
(พิเศษ) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและการสื่อสาร) แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงพระอัจฉริยภาพอันเป็นเลิศ
ด้านภาษาและการสื่อสาร

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

8

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและการสื่อสาร) และข้าพระพุทธเจ้าขอ
พระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

9