คำกราบบังคมทูล ของ นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

258

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๒,๒๐๑ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๑๖๕คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๓ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๓ คน

ดังรายนามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

259