คำกราบบังคมทูล ของ นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของนายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามของมหาวิทยาลัย และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท
อยู่ ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละออง
พระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และผู้สำเร็จ การศึกษาโดยทั่วหน้ากัน

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลถวายรายงานต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

607