คำกราบบังคมทูล ของ นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

233

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๕๙๗ คน

ดังรายนามที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

234