คำกราบบังคมทูล ของ นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

178

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพันธกิจในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย จึงร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม
และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๒,๐๓๐ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและคณะ จะได้กราบ บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

179