คำกราบบังคมทูล ของ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

201

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ทักษะ
ทางวิชาการ และวิชาชีพที่สอดคล้องกับโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปลูกฝังให้เป็นผู้มี
จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักในหน้าที่ของตน และเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

นายทิม ไทยทวี อายุ ๗๓ ปี นายกสมาคมส้มโอไทย เจ้าของสวนส้มโอ
ไทยทวี แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปลูกส้มโอ
ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้บุกเบิก
ช่องทางการตลาดของส้มโอที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถสืบสานอาชีพของบรรพบุรุษได้อย่างภาคภูมิใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้แก่ชุมชนและสังคม ควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายทิม ไทยทวี

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน ๒,๔๙๘ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๗ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๔๖๐ คน

202

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

203