คำกราบบังคมทูล ของ นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายปัญญา มหาชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

283

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ใช้แนวคิดด้านจิตตปัญญาศึกษา มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินำสิ่งประดิษฐ์ “หมวกกันน๊อคสมาร์ท” และ “อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ”
เข้าประกวด ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลำดับ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๒,๓๘๐ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

284