คำกราบบังคมทูล ของ นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายปัญญา มหาชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

287

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวน ๖๙๙ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๔๘๓ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๑๕๖ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๖๐ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

288