คำกราบบังคมทูล ของ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายปัญญา ถนอมรอด
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่
ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก ศาสตราจารย์สัมพันธ์
ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูล
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองพระบาท เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย เบิกพระสงฆ์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

94

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้เข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ผู้เข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และผู้ได้รับทุนภูมิพลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

95