คำกราบบังคมทูล ของ นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาทพอสังเขป ดังนี้

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน ๖๖ หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรี จำนวน ๓๓ หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี
จำนวน ๒๘ หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จำนวน ๕ หลักสูตร มีนักศึกษา
รวมจำนวน ๙,๓๑๓ คน คณาจารย์ จำนวน ๕๒๐ คน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ
จำนวน ๔๕๘ คน มีทุนและเงินอุดหนุนการศึกษา จำนวน ๒๗๕ ทุน รวมเป็น
มูลค่า ๑.๗ ล้านบาท (๑,๖๕๗,๕๙๐ บาท) มีงบประมาณในการดำเนินการประจำปี
๒๕๕๗ จำนวน ๕๑๘.๘ ล้านบาท (๕๑๘,๘๗๒,๙๐๐ บาท) และมีการเจรจาลงนาม
ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

89

เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการบริการ
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี กล่าวเฉพาะการบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการสนอง
พระราชดำริใต้ฝ่าละอองพระบาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัด
นครพนม จำนวน ๖ แห่ง โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีหน่วยงานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนโดยส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๒๗๖ คน
และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๐๙๕ คน รวม ๑,๓๗๑ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม และพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะ/
วิทยาลัย จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สืบไป

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกผู้เข้ารับรางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน

เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป

90

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบิกพระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม (ภิบาลพักต์นิธี)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ท้าวคำมะนี อินทิลาด
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด ์ิสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุรินทร์ นันทะวงศ์
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม
พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ อานนโท ด้านการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
และมหาวิทยาลัย
นายทรงศักดิ์ ฟูตระกูล สาขาเกษตรศาสตร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

91