คำกราบบังคมทูล ของ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 (รอบแรก)

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

235

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และสายสนับสนุนวิชาการเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ และปลูกฝังการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มรส.

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ทูลถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ
และผลงานโดดเด่นหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมี ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาจากประชาชนชาวไทยว่าทรงเป็น
“เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” และได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณในระดับนานาอารยประเทศ มีรางวัลเหรียญทอง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวุฒิบัตร จากราชสมาคมเคมีแห่งประเทศอังกฤษ
ในฐานะที่ทรงเป็นนักเคมีดีเด่น รางวัล EMS Hollaender International Award 2002 ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มี
ผลงานดีเด่นของโลกในสาขาวิชาเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และรางวัล Windaus Medal ด้านเคมีอินทรีย์
พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ให้เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ประกอบด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

ด้วยพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถ และความเสียสละอย่างใหญ่หลวง โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากพระวรกาย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ขอพระราชทานพระวโรกาสทูลถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้า

236

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ แผ่ไพศาลในวงวิชาการ
และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสืบไป สำหรับปริญญาบัตรสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จักเชิญขึ้นทูลถวายในโอกาสอันควรต่อไป

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๗๘๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

237