คำกราบบังคมทูล ของ นายวินัย วิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายวินัย วิทยานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายวินัย วิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในนามสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

319

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขต กาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๑๖ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒๐๔ คน

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๒ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

320