คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนึกในพระกรุณาธิคุณและเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 (ภาคเช้า)

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนึกในพระกรุณาธิคุณและเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (ภาคเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง และกราบบังคมทูลเบิก

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

72

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะนิติศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จ การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

73