คำกราบบังคมทูล ของ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายศักดิ์ทิพย์
ไกรฤกษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็น
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

405

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาส
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์
คณะต่างๆ
เพื่อเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

406