คำกราบบังคมทูล ของ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

285

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริ ได้แก่
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโคราชให้เป็นอัตลักษณ์ข้าวของโคราชที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้จดลิขสิทธิ์ท่ารำพื้นฐานเพลงโคราช และสร้างสรรค์
กลอนเพลงท่ารำพื้นฐานสำหรับเพลงโคราช ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๒,๐๖๒ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๒,๐๐๕ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๕๑ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๖ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

286