คำกราบบังคมทูล ของ นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายสาธิต พุทธชัยยงค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายสาธิต
พุทธชัยยงค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ
เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า และคณาจารย์แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

407

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสิ่งทอ)

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีเครื่องเรือนและ
การออกแบบ)

นายไพรัช เลิศกังวาลไกล
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
นายเศกสม ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
และ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

408