คำกราบบังคมทูล ของ นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายสู่บุญ
วุฒิวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ในนามของมหาวิทยาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จ
การศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
นักศึกษา
ตลอดจนผู้เข้าร่วม
พิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

409

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ขัาพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชว
โรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์คณะต่าง

เพื่อเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

410