คำกราบบังคมทูล ของ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ -๒๕๕๘
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

176

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสรุป ดังนี้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒ แห่ง ได้ปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับ ๑ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งที่เหลือ ยังคงทำหน้าที่ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้าง พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

ในวโรกาสอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัย
และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

177