คำกราบบังคมทูล ของ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

221

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล
สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการศึกษาวิจัย บริการวิชาการและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและ ประเทศ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โนริกาสุ โอสุมิ อายุ ๗๖ ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติของยูเนสโก ผู้เชี่ยวชาญของไจก้า องค์กรและสถาบัน
การศึกษาภาครัฐและเอกชนในประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) อาจารย์พิเศษโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้คิดค้นและพัฒนาสื่อต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อายุ ๗๙ ปี ที่ปรึกษากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรกระบวนการพัฒนาชุมชนภาครัฐ
ทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วม ก่อตั้งองค์กรมหาชน
และเป็นกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชน ปฏิบัติงานใน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามแนวพระราชดำริ
ทำให้หลายตำบลในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

222

ลำดับที่สาม นายถวัลย์ เมืองช้าง อายุ ๕๙ ปี ช่างศิลป์ไทยสาขาช่างหล่อ เป็นผู้คิดค้นเทคนิคการหล่อแบบไร้ข้อจำกัดทั้งขนาดและรายละเอียด
ออกแบบกำหนดสี เทคนิคสีและกำหนดพื้นผิวแก่ช่างปั้น มีผลงานหล่อและปั้นรูปที่สำคัญ ได้แก่ ผลงาน ชื่อ “พ่อของแผ่นดิน”
“พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย” “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลำปาง งานหล่อและปั้นรูปขยายประติมากรรมรูปนักผจญเพลิงและกู้ภัยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์
World Trade Center และผลงานชุด The Bull ตั้งแสดงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับโล่เกียรติคุณจากหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ควรแก่การยกย่อง เป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรให้ได้รับ
พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ นางสุรภีร์ โรจนวงศ์ อายุ ๘๑ ปี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปหัตถกรรมไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมขององค์การยูเนสโก
ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการพัฒนาศิลปหัตถกรรมอาเซียน สตรีไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น นายกสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิช่างหัตถศิลป์ไทย พัฒนาหลักสูตรศิลปหัตถกรรมไทยและการอาชีพฝึกฝน ทดลองและออกแบบการทอผ้า
และเครื่องใช้ต่างๆ จากเส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ นำการย้อมสีธรรมชาติ มาผสมกับสีสังเคราะห์
ออกแบบลายผ้าจากการมัดย้อมและสร้างลายจากการเขียนขี้ผึ้ง ในแบบไทยประยุกต์ บุกเบิกอุตสาหกรรมพรมไทยรุ่นแรก “พรมไทปิง” เป็นวิทยากร
ให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ห้า นายวิเชียร เกิดผล อายุ ๗๗ ปี นักดนตรีไทยอาวุโส ปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาดนตรีไทย มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทยขั้นสูง
บรรเลงเครื่องปี่พาทย์ได้ทุกชนิด ผู้ฝึกสอนและควบคุมการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก เดี่ยวฆ้อง วงเล็ก
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงปี่พาทย์ในทุกระดับ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

223

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่หก นายเกียรติยศ ศรีสกุล อายุ ๔๘ ปี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโพลล์
นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โนริกาสุ โอสุมิ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายถวัลย์ เมืองช้าง
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสุรภีร์ โรจนวงศ์
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายวิเชียร เกิดผล
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเกียรติยศ ศรีสกุล

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑,๑๓๕ คน แยกเป็น

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๕๗ คน ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๐๗๘ คน

224

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะ จะได้ กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

225