คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก
พลาศัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
พร้อมทั้งคณาจารย์
บัณฑิต
และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท

ที่นี้
มีความปลื้มปีติยินดี
และสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันนี้

เนื่องวโรกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอธิการบดี
เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

450