คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์
แสงมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงาน
กิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จัดการเรียนการสอน
๔๔
หลักสูตร
จำแนกเป็นหลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรี
๒๐
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
๒๔
หลักสูตร
มีนักศึกษาจำนวน
๔,๓๔๙
คน
คณาจารย์
๓๔๐
คน
และบุคลากร
ฝ่ายต่าง

จำนวน ๕๑๗ คน

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้
ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำนวน

คน
ระดับปริญญาบัณฑิต
จำนวน
๖๒๓
คน
รวม ๖๒๔ คน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

451

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชา
ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป
ทั้งขอ
พระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

452