คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

228

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการวิจัยเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่
รับใช้ชุมชน ได้พัฒนาคุณภาพ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ บุคลากรและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการและสังคม

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายสมบัติ อนันตรัมพร อายุ ๕๖ ปี ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ผู้บริหารที่มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ อุทิศตนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในด้านต่าง ๆ
อาทิ ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านตุลาการและกฎหมาย ด้านการศึกษาและศาสนา ด้านสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี อายุ ๕๖ ปี ผู้จัดการบริษัท สปีดเวิลด์ จำกัด มีผลงานด้านการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเด่น เป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหลายองค์กร เป็นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนความมั่นคงของชุมชน
จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นสมควร ให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

229

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมบัติ อนันตรัมพร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน ๑,๖๙๑ คน แยกเป็น

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๔๒ คน

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๖๔๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะจะได้กราบบังคมทูล ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

230