คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

301

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบ จำนวนมาก
อาทิ ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลาบู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอิฐก่อสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์ศิลปกรรมอีสาน เป็นต้น

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายบุนถอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก เป็นผู้นำในการดำเนิน นโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านกสิกรรม
อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในแขวงจำปาสัก
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา โดยเร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาตนเอง ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายวิญญู ยุพฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการผู้ริเริ่มการยกฐานะ อำเภอยโสธร ขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร เป็นผู้นำในการพัฒนา
ทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานมูลนิธิพัฒนาจังหวัดยโสธร เป็น นักปกครองที่ได้รับการยอมรับและมีผลงานการพัฒนาจังหวัดยโสธรให้เจริญก้าวหน้า ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเห็นสมควร ให้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี นักธุรกิจด้านธุรกิจการเกษตร และด้านอื่น ๆ ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างคน

302

สร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง และประเทศ เพื่อนบ้าน เป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงการดูแลและรับผิดชอบสังคมโดยรวม ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายบุนถอง ดีวิไซ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวิญญู ยุพฤทธิ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๒,๐๕๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและคณะ
จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

303