คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล
บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จ
การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

403

รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ
ต่อไป

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์
และ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายธนา คล่องณรงค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

404