คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์
ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
และคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

420

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ
ต่อไป

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
นายอำพล เสนาณรงค์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
นายอับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวี
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม)
นายกมล ทัศนาญชลี
และ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายมนูญ ชื่นชม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

421