คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และวิทยาลัยเพาะช่าง
เข้ารับพระราชทานปริญญาบั
ตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

430

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมตามรายงาน
ที่ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อำนวยการ
คณบดี
คณาจารย์แต่ละคณะ
จะได้กราบบังคมทูล
ตามลำดับต่อไป

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายธัญญา โพธิ์วิจิตร
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพีระ นีรพิทักษ์
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายสุเทพ จับสี
และ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอมร ตั้งบรรยงค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

431